„Historie ve zkratce“

1573

– Nejstarší zmínka o školství v Plané

- tehdejší majitel panství hravě Mořic Šlik zavázal městskou obec ke zřízení latinské chlapecké školy

1774

– Triviální škola při farnosti Nanebevzetí P. Marie

(Zavedení povinné školní docházky Marií Terezií)

Triviální školy – školy, často označované jako farní nebo filiální v případech, kdy byly zřízené při farách či filiálních kostelech. Nejčastěji jednotřídní, poskytovaly šestileté základní vzdělání (čtení, psaní, počítání, náboženství) dětem od 6 do 12 let. Docházka na těchto školách byla povinná a výuka probíhala v mateřském jazyce.

1783

– Postavena budova školy (dnešní č.p. 130) za 6000 zlatých

(do té doby probíhala výuka v soukromých prostorách)

1819

– Hlavní škola

Hlavní školy – školy zakládané ve větších městech (v každém kraji alespoň jedna), bývaly o 3 případně 4 třídách a poskytovaly vzdělání v řadě dalších předmětů navíc oproti školám triviálním.

Vyučování se uskutečňovalo v němčině.

1856

– Za 16000 zlatých zvýšena budova školy o druhé patro

1858

– Zřízení dívčí třídy

1869

– Obecná škola

Obecná škola – (německy Volksschule) byl typ školy pro primární vzdělávání dětí, zavedený v Rakousku (včetně českých zemí) v roce 1869 v souvislosti se zavedením povinné školy docházky na základě Hausnerova zákona.

Obecná škola byla institučně odděleným prvním stupněm národní školy, jejím druhým stupněm byla měšťanská škola tzv. měšťanka.

1873

– Chlapecká měšťanská škola

1874

– Nákladem 15 088 zlatých a 40 krejcarů byla místním stavitelem

Franzem Stoferem postavena těsně vedle původní budovy nová školní budova (dnešní č.p. 129).

1896

– Pokračovací živnostenská škola

Škola navazovala na měšťanskou školu odborným studiem pro děti místních živnostníků. Vyučovala obory mechanicko-technický, stavební, obrábění dřeva, potravinářství, odívání, obchod, zámečnictví, kovářství, truhlářství. Sloužila pro 32 přiškolených obcí.

1921

– Česká státní škola národní

1929 – 1930

– budova někdejší měšťanské školy č.p.129 byla upravena na Studentský internát sloužící především pro gymnazisty, kteří do Plané dojížděli z širokého okolí. V přízemí pak bylo zřízeno městské muzeum a přírodovědné muzeum západních Čech.

1933

– Lidová škola zemědělská

Lidové školy zemědělské (dále LŠZ) vznikly na základě § 7 zákona č. 75/1920 Sb.

Za první republiky představovaly nejrozšířenější typ odborných škol.

Účelem bylo prohloubení vzdělání venkovské mládeže a příprava na praktickou zemědělství.

Škola ukončila činnost s Mnichovem v roce 1938.

1945 – 1948

– Lidová škola zemědělská – navázala na předválečnou školu při Měšťanské

škole – chovatel skotu a prasat.

1948 – 1952

– Základní odborná škola rolnická

1952 - 1953

– Učňovská škola zemědělská

1956 – 1960

– Zemědělská mistrovská škola

1960 – 1972

– Zemědělské odborné učiliště

1968

– Dívčí odborná škola v Plané

- zřízená při Zemědělském odborném učilišti od 1. 9. 1968

V roce 1972 ukončena výuka zemědělských učebních oborů v Plané – učni převedeni do ZOU v Boru U Tachova – učiliště vyřazeno ze sítě zemědělského školství ze školní budovy byla zřízena – Učňovská škola.

1972

– Učňovská škola

1980 – 1981

– Střední odborné učiliště

1981

– Zvláštní odborné učiliště

-Zřízení při SOU Plané s platnosti od 1. 2. 1981

1991

– Střední odborné učiliště s rodinnou školou

1994

– Integrovaná střední škola

- Zahrnuje rodinnou školu, speciální rodinnou školu, střední Odborné učiliště a odborné učiliště

1995

– Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Praktická škola

1996

– Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Plané

1998

– Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Planá

2006

– Střední odborné učiliště, Planá

1. 1. 2016

– Návrat k původnímu jménu školy z roku 1896

Střední škola živnostenská

dokument pdf Desky ke stažení pro zájemce