Všeobecné informace o škole

Školu navštěvuje přibližně 250 studentů. Hlavní budova školy je v klidové zóně blízko centra města, na spojnici mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Škola sídlí v historické budově první české školy v Plané, která v nedávné době prošla vnitřní rekonstrukcí. Nové jsou elektrorozvody, topení i sociální zařízení. Učebny jsou vybaveny dataprojektory a síťovými přípojkami.
Vnější rekonstrukce budovy včetně zateplení a výměny oken proběhla v roce 2014.

Střední odborné učiliště pro svou práci využívá tyto budovy.

 • Vlastní budovu školy v Kostelní ulici. Zde probíhá teoretická příprava a sídlí zde vedení školy.
 • Areál domova mládeže v Bezdružické ulici (naproti nemocnici),
  kde je školní jídelna, ubytovací zařízení a cvičné šicí dílny a kuchyně pro žáky.
 • Středisko praktického vyučování v Jateční ulici (proti vlakovému nádraží).
  Ve středisku jsou dílny pro stavební obory.

Pro žáky z větších vzdáleností nebo s horší dopravní obslužností je připraven domov mládeže s celodenním stravováním. Více informací o DM

Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj, a proto je poskytované vzdělání bezplatné.

Vyučované obory

SSŽ Planá nabízí učební obory vhodné pro žáky základních i pro absolventy praktických základních škol a pro děti sespeciálními vzdělávacími potřebami. Na odborném učilišti je v jednom týdnu teoretické a v druhém praktické vyučování. To zpravidla probíhá v 1. ročníku v cvičných dílnách školy. Ve vyšších ročnících žáci vykonávají odborný výcvik na smluvně zajištěných pracovištích skutečného provozu.

Ve školním roce 2016/2017 plánujeme otevřít nový obor Plastikář (28-52-H/01) . Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém maturitním studiu.

Denní dvouletou formu nástavbového studia je možno otevřít každý rok. Dálkovou formu (konzultace probíhají o víkendech) je možno otevřít vždy po dokončení cyklu - každé 3 roky.
Dálkové studium bude možno zahájit ve školním roce 2016/2017.

Informace o oborech Kritéria přijímacího řízení - k tisku
Přehled oborů - leták k tisku Přihláška ke studiu - k tisku

S výběrem oboru Vám pomůže výchovný poradce vaší školy
nebo náš poradce Mgr. Chládková na tel. čísle 374 750 516.

Jak se přihlásit ke studiu?

 • vyberte si z nabídky oborů vzdělání (informujte se o oboru, navštivte školu, využijte dny otevřených dveří)
 • stáhněte si přihlášku ke studiu a vytiskněte si ji (lze též zakoupit nebo získat ve škole)
 • vyplňte přihlášku a nechte si na ní ve škole potvrdit prospěch
 • přihlášku zašlete poštou nebo ji odevzdejte osobně v budově školy v Kostelní ulici nejpozději do 28. února
 • do stejného dne si vyzvedněte ve své základní škole zápisový lístek
 • přijímací řízení probíhá bez zkoušek, pouze na základě prospěchu ze ZŠ dne 22. dubna
 • do 7. května bude seznam přijatých zveřejněn na stránkách školy a na vývěsce ve škole
  (informace o přijetí nelze podávat telefonicky, nevolejte)
  nepřijatí žáci obdrží písemné vyrozumění, proti kterému se mohou v zákonné lhůtě odvolat
 • pro přijetí je třeba v naší škole do deseti dnů od rozhodnutí odevzdat zápisový lístek